ค้นหา
 
ประเภทเอกสาร
ทั้งหมด รูปภาพ .doc .xlsx,xlx .pdf
 
 
# วันที่อัพโหลด เรื่อง คำอธิบาย #
1 01 เม.ย. 2563 TSRS_2round แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากครู (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ มีนาคม 2562
Warning! Upload Files ,Please Login.
2 01 เม.ย. 2563 TSRS_2round แบบข้อมูลส่วนตัวครูปฐมวัย (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ มีนาคม 2562
Warning! Upload Files ,Please Login.
3 01 เม.ย. 2563 TSRS_2round แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากผู้ปกครอง (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2562
Warning! Upload Files ,Please Login.
4 01 เม.ย. 2563 TSRS_2round แบบข้อมูลโรงเรียน (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2562
Warning! Upload Files ,Please Login.
5 06 เม.ย. 2563 การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก_แบบสอบถาม แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก สอบถามความคิดเห็นของครูที่ทำงานในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ชวงเวลาการเก็บข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2561 จำนวนตัวอย่าง 183 คน ประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ด้านการจัดสรรงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนที่ 2 ความร่วมมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับ อบต.
Warning! Upload Files ,Please Login.

© 2018 RIPED