ค้นหา
 
ประเภทเอกสาร
ทั้งหมด รูปภาพ .doc .xlsx,xlx .pdf
 
 
# วันที่อัพโหลด เรื่อง คำอธิบาย #
1 27 ก.ย. 2562 expectation2018_TE(SC) ข้อมูล expectation 2018 (compared data) กลุ่มตัวอย่าง : ครูในโรงเรียน หัวข้อในแบบสอบถาม : 1. ข้อมูลส่วนตัวของครู 2. ความคาดหวังในด้านพัฒนาการเด็กที่สมมติขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ 3. การบ้านที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี 4. การเคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการวัดพัฒนาการเด็ก 5. การนับเลขไปข้างหน้า (Forward Digit Span) การนับเลขย้อนกลับ (Backward Digit Span)
Warning! Upload Files ,Please Login.
2 27 ก.ย. 2562 expectation2018_TE(SC) ตัวอย่างแบบสอบถาม expectation2018 (ครูในโรงเรียน)
Warning! Upload Files ,Please Login.
3 27 ก.ย. 2562 expectation2018_TE Datadictionary แบบสอบถาม expectation 2018
Warning! Upload Files ,Please Login.
4 27 ก.ย. 2562 Mahasarakham RIECE Birthday วันเดือนปีเกิดของเด็กกลุ่มตัวอย่าง RIECE จังหวัดมหาสารคาม
Warning! Upload Files ,Please Login.
5 30 ม.ค. 2563 RIECE Thailand รายชื่อเด็กใน ศพด. ข้อมูลเด็กใน ศพด. ปี 2558-2559 จากใบรายชื่อที่ได้มาจากครู ประกอบไปด้วย ครูประจำชัน ห้องเรียน เลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
Warning! Upload Files ,Please Login.

© 2018 RIPED