ค้นหา
 
ประเภทเอกสาร
ทั้งหมด รูปภาพ .doc .xlsx,xlx .pdf
 
 
# วันที่อัพโหลด เรื่อง คำอธิบาย #
1 26 ต.ค. 2561 riece data ข้อมูล row data แบบเด็ก Baseline 2018 จ.ศรีสะเกษ_update 26_10_2018
Warning! Upload Files ,Please Login.
2 14 ธ.ค. 2561 RIECE ข้อมูลครูศพด.
Warning! Upload Files ,Please Login.
3 27 ก.ย. 2562 expectation2018_TE(CDC) ข้อมูล expectation 2018 (compared data) กลุ่มตัวอย่าง : ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ หัวข้อในแบบสอบถาม : 1. ความคาดหวังในด้านพัฒนาการเด็กที่สมมติขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ 2. การบ้านที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี 3. การเคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการวัดพัฒนาการเด็ก 4. การนับเลขไปข้างหน้า (Forward Digit Span) การนับเลขย้อนกลับ (Backward Digit Span) 5. การจัดสรรงบประมาณภายใน ศพด. 6. ความร่วมมือภายใน ศพด. 7. ยุทธศาสตร์การทำงานของ ศพด. ร่วมกับ อบต.
Warning! Upload Files ,Please Login.
4 27 ก.ย. 2562 expectation2018_TE(CDC) ตัวอย่างแบบสอบถาม expectation2018 (ครูศพด)
Warning! Upload Files ,Please Login.
5 27 ก.ย. 2562 expectation2018_TE(CDC) Datadictionary แบบสอบถาม expectation 2018
Warning! Upload Files ,Please Login.

© 2018 RIPED