ค้นหา
 
ประเภทเอกสาร
ทั้งหมด รูปภาพ .doc .xlsx,xlx .pdf
 
 
# วันที่อัพโหลด เรื่อง คำอธิบาย #
1 03 มี.ค. 2561 fin4future project คู่มืิอ fin4future
Warning! Upload Files ,Please Login.
2 05 มี.ค. 2561 การสุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างโครงการ RIECE เด็ก generation2
Warning! Upload Files ,Please Login.
3 10 พ.ค. 2561 แบบ อ.Chris_กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่
Warning! Upload Files ,Please Login.
4 10 พ.ค. 2561 แบบ อ.Chris_ข้อคำถาม คำถามที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่
Warning! Upload Files ,Please Login.
5 10 พ.ค. 2561 แบบ อ.Chris_แปล คำถามเกี่ยวกับ การวางแผนและวินัยทางการเงิน ความเชื่อในการกำหนดและควบคุมสถานการณ์ ความคลุมเครือ (Ambiguity aversion) กลัวต่อความเสี่ยง (Risk Aversion) ส่วนลด (Discounting) ทดสอบ Raven การคำนวณเงินออม
Warning! Upload Files ,Please Login.

© 2018 RIPED