ประวัติครู

ค้นหาจาก ชื่อเล่น/ชื่อสกุล
รหัสครู
ศพด.
|
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รหัสครู ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง วัน เดือน ปี รหัสบัตรปชช. มหาวิทยาลัย1 ระดับการศึกษา1 วุฒิการศึกษา1 คณะ1 สาขา1 ปีที่จบ1 หลักสูตร1 มหาวิทยาลัย2 ระดับการศึกษา2 วุฒิการศึกษา2 คณะ2 สาขา2 ปีที่จบ2 หลักสูตร2 มหาวิทยาลัย3 ระดับการศึกษา3 วุฒิการศึกษา3 คณะ3 สาขา3 ปีที่จบ3 หลักสูตร3
Edit
วัดพุทธมงคล 4404021101 เกศสุดา แสนจักร เกศ ครู (ครูที่บรรจุแล้ว) 14 ธ.ค. 2513 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 2556 3 Edit
วัดพุทธมงคล 4404021103 ละมัย แก้วลียา มัย ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090201 กิ่งแก้ว ไพรศรี ตุ๊กติ๊ก ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090202 จันทร์เพ็ญ สุยอย เพ็ญ ครู (ครูที่บรรจุแล้ว) 12 พ.ค. 2511 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090203 พัชรินทร์ จีระออน ปอ ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 2559 1 Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090204 รัตนากร บัวลาด อุ้ย ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090205 รุ่งนภา สุยอย แอ๋ว ครู (ครูที่บรรจุแล้ว) 28 เม.ย. 2522 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ 1 Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090206 สุพรรณี เสนา อ๋อย ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 10 พ.ค. 2509 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ การศึกษา-การอนุบาลศึกษา 1 Edit
ต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) 4401090207 เสาวลักษณ์ กัลยา หญิง ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 4 พ.ย. 2532 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 2555 1 Edit
ตำบลท่าสองคอน 4401090103 นิสาชล นันทวรรธนะ อาร์ท ครู (ครูที่บรรจุแล้ว) 25 ก.พ. 2516 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย Edit
ตำบลท่าสองคอน 4401090104 จีรภา ภูมิภักดิ์ เหมียว ครู (ครูที่บรรจุแล้ว) 3 ม.ค. 2528 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร การศึกษาปฐมวัย 2555 3 Edit
ตำบลท่าสองคอน 4401090105 วิไลลักษณ์ พลแก้ว แมว ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 6 พ.ค. 2527 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร การศึกษาปฐมวัย 2555 3 Edit
ตำบลท่าสองคอน 4401090106 ภัทราณี สุยอย แนน ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 20 ส.ค. 2529 มหาวิทยาลัมหาสารคาม ปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยวและโรงแรม 2551 1 Edit
ตำบลท่าสองคอน 4401090107 วิไลพร เหลาพา ติ๋ว ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 12 พ.ค. 2530 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2549 1 Edit
ตำบลท่าสองคอน 4401090108 สมชาติ ภูวนารก ต๊อก ผู้ดูแลเด็ก (ครูที่ยังไม่บรรจุ) 24 มิ.ย. 2520 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ครศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ 2543 1 สถบันราชภัฏมหาสาคาม ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครุศาสตร์ 2545 Edit
Total 246 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17    Next »    [ Page : 1 ]